3. svibnja 2022.

NATJEČAJ za davanje na korištenje javnih površina i trgovačkih mobilnih kućica

Na temelju članka 5. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i naknadama za korištenje javnih površina (“Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj 2/20), članka 3. Plana rasporeda kioska i pokretnih naprava na javnim površinama na području Općine Rogoznica KLASA: 363-06/22-01/7, URBROJ: 2182-12-02/22-2 od 03. svibnja 2022. godine i članka 53. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj 2/21), općinska načelnica Općine Rogoznica, donosi

 

NATJEČAJ
za davanje na korištenje
javnih površina i trgovačkih mobilnih kućica

 

 

Natječaj za davanje na korištenje javnih površina i trgovačkih mobilnih kućica.PDF