3. svibnja 2022.

PLAN RASPOREDA KIOSKA I POKRETNIH NAPRAVA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

Na temelju članka 3. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i naknadama za korištenje javnih površina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 2/20) i članka 53. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj 2/21), općinska načelnica Općine Rogoznica, donosi

PLAN RASPOREDA KIOSKA I POKRETNIH NAPRAVA NA

JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

Plan rasporeda kioska i pokretnih naprava na javnim površinama na području Općine Rogoznica.PDF

JAVNE POVRSINE – lokacije.XSLX