4. siječnja 2011.

O B A V I J E S T

Objava podataka iz članka 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.” br. 86/08):

U „Narodnim novinama” broj 44/10, objavljen je natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, na radno mjesto „referent – komunalni redar”, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.
Opis poslova radnog mjesta „referent – komunalni redar”:
Obavlja poslove i poduzima mjere u svezi provođenja komunalnog reda sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, drugim propisima i aktima Općine, priprema nacrte akata iz svog područja te obavlja i druge poslove koji mu se povjere.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,00, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 7.711,00 kn, bruto.
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Svaki točan odgovor boduje se jednim bodom.
Pravni izvori su za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

– Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, cijeli tekst Zakona)
– Odluka o komunalnom redu, cijeli tekst

Web stranica „Narodnih novina” je: narodne-novine.nn.hr
Web stranica Općine Rogoznica je: www.rogoznica.hr

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči Općine Rogoznica najkasnije pet dana prije održavanja provjere.
Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj kontakt telefona.
Također molimo podnositelje da prijave prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju – manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.
Ukoliko smatrate da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.