21. siječnja 2015.

JAVNA RASPRAVA IZMJENA I DOPUNA PPUO Rogoznica – IV

GRAFIKA:
Promet, sustav veza
Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustav
Vodnogospodarski sustav
Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
Područja posebnih ograničenja u korištenju
Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite – područje i dijelovi primjene planskih mjera zaštite
GPN
TEKST:
Odredbe za provođenje
Obrazloženje