11. srpnja 2018.

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASPOREDA KIOSKA I POKRETNIH NAPRAVA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

Na temelju članka 3. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i naknadama za korištenje javnih površina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 6/16) i članka 36. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst i 2/18), načelnica Općine Rogoznica donosi

Članak 1.

U Planu rasporeda kioska i pokretnih naprava na javnim površinama na području Općine Rogoznica Klasa: 363-05/18-01/3, Ur. broj: 2182/12-02/18-2 od 04. svibnja 2018. godine (u daljnjem tekstu: Plan) mijenja se u članku 5 Tablica 3 Plan rasporeda štandova, i glasi:

 

Tablica 3 Plan rasporeda štandova

Oznaka pozicije Lokacija Namjena P (m²)
C1 Obala kneza Domagoja 54 prodaja bižuterije 2,00
C2 Obala kneza Domagoja 54 prodaja suvenira 2,00
C3 Obala kneza Domagoja 119 prodaja domaćih proizvoda 2,00
C4 Obala kneza Domagoja 140 a mjesto za izradu portreta 16,00
C5 Obala kneza Domagoja 140 a prodaja slika i umjetnina 2,00
C6 Obala kneza Domagoja 54 prodaja suvenira i ručnih radova 2,00

 

Članak 2.

U članku 8. u Tablici 5 Plan rasporeda uslužnih pokretnih naprava briše se pozicija E2.

 

Članak 3.

Ove II. Izmjene i dopune Plana objavljuju se na oglasnoj ploči i na službenoj internetskoj stranici Općine Rogoznica, a stupa na snagu danom objave.

 

 

NAČELNICA:

Sandra Jakelić

 

Dopune II. Plana rasporeda kioska 2018.PDF