27. siječnja 2021.

Obavijest za prijam u službu na određeno vrijeme

OBAVIJEST

kandidatima oglasa za radno mjesto

„savjetnik za pravne poslove“

 

Na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, dana 27. siječnja 2021. godine, objavljen je oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, na radno mjesto „savjetnik za pravne poslove“, na određeno vrijeme do povratka službenice sa bolovanja (1 izvršitelj m/ž).

 

Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, počinje teći 8 dnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili neposredno na protokol Općine Rogoznica, 03. veljače 2021. godine.

 

Opis poslova radnog mjesta „savjetnik za pravne poslove“:

 

Obavlja pravne poslove vezane za rad Odsjeka, prati pozitivne propise iz djelokruga rada Odsjeka te predlaže voditelju Odsjeka i pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela poduzimanje mjera i donošenje akata iz svog djelokruga rada, obavlja stručne poslove u svezi pripreme i obrade sjednica Općinskog vijeća, prati rad sjednica Općinskog vijeća te daje tumačenja i obrazloženja, poglavito u svezi odredbi Poslovnika Općinskog vijeća i Statuta, daje informacije i pruža pravnu pomoć vijećnicima Općinskog vijeća u pripremi sjednica Općinskog vijeća, sudjeluje u postupku provedbe natječaja iz područja komunalnih djelatnosti, sudjeluje u postupku provedbe natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, obavlja opće i kadrovske poslove, obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i voditelja Odsjeka.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,40, a osnovica za izračun plaće iznosi 8.766,00 kn, bruto.

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 – 10.

Područja testiranja:

 1. Opći dio
 2. Posebni dio

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

 • Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 56/1990, 135/1997, 8/1998, 113/2000, 124/2000, 28/2001, 41/2001, 55/2001, 76/2010, 85/2010, 5/2014)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 i 144/20),
 • Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, broj, br. 47/09),
 • Opći porezni zakon (“Narodne novine”, broj, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20),
 • Zakon o upravnim sporovima (“Narodne novine”, broj 20/10,143/12,152/14, 94/16 i 29/17),
 • Zakon o obveznim odnosima (“Narodne novine”, broj 35/05, 41/08,125/11,78/15 i 29/18),
 • Statut Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni tekst te “Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj 2/18 i 2/20),
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18, 110/18, 32/20).

 

Web stranica Općine Rogoznica je: www.rogoznica.hr.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeno na web stranici Općine Rogoznica, te na oglasnoj ploči Općine Rogoznica najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj kontakt telefona.

Također molimo podnositelje da prijave prilože sve isprave naznačene u oglasu – manjak samo jedne isprave automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.

Ukoliko smatrate da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za prijavu.

 

 

PO OVLAŠTENJU PROČELNICA JUO:

Nina Kursar, v.r.

 

OGLAS savjetnik za pravne poslove.PDF

OBAVIJEST_savjetnik za pravne poslove.PDF