4. svibnja 2018.

PLAN RASPOREDA KIOSKA I POKRETNIH NAPRAVA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

Na temelju članka 3. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i naknadama za korištenje javnih površina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 6/16) i članka 36. Statuta Općine Rogoznica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst i 2/18), načelnica Općine Rogoznica donosi

 

PLAN RASPOREDA KIOSKA I POKRETNIH NAPRAVA NA

JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

 

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuju se lokacije za postavljanje kioska i pokretnih naprava na javnim površinama te uvjeti za njihovo postavljanje i korištenje. Obuhvat Plana rasporeda je područje Općine Rogoznica.

 

Članak 2.

Plan rasporeda kioska i pokretnih naprava na javnim površinama (u daljnjem tekstu: Plan) sastoji se od tekstualnog dijela. Potencijalni ponuditelj može zatražiti od Jedinstvenog upravnog odjela uvid u predviđenu lokaciju.

 

Članak 3.

Način davanja u zakup javnih površina reguliran je Odlukom o davanju na korištenje javnih površina i naknadama za korištenje javnih površina (u daljnjem tekstu: Odluka), i to za postavljanje kioska, trgovačkih mobilnih kućica, pokretnih naprava, motocikla, mopeda, skutera i bicikli.

 

Članak 4.

Trgovačke mobilne kućice, štandovi i ostale pokretne naprave postavljaju se izravno na javnu površinu.

Zabranjeno je postavljanje prodajnog asortimana pokraj ili ispred trgovačke mobilne kućice i/ili štanda, vješanje po konstrukciji trgovačke mobilne kućice i/ili štanda (potrebno je koristiti predviđene dijelove štanda za izlaganje).

Zabranjeno je postavljanje dodatnih konstrukcija oko trgovačke mobilne kućice i/ili štanda.

 

Članak 5.

Za postavljanje kioska, trgovačkih mobilnih kućica i štandova na javnim površinama na području Općine Rogoznica utvrđuju se sljedeće lokacije:

 

Tablica 1 Plan rasporeda kioska

 

Oznaka pozicije Lokacija Namjena P (m²)
A1 Obala kneza Domagoja 118 prodaja tiskovina 8,60
A2 Jadranska ulica 11 turistička agencija i mjenjačnica 10,00

 

Tablica 2 Plan rasporeda trgovačkih mobilnih kućica

 

Oznaka pozicije Lokacija Namjena P (m²)
B1 Obala kneza Domagoja trgovačka djelatnost 12,50
B2 Obala kneza Domagoja trgovačka djelatnost 12,50
B3 Obala kneza Domagoja trgovačka djelatnost 10

 

Tablica 3 Plan rasporeda štandova

 

Oznaka pozicije Lokacija Namjena P (m²)
C1 Obala kneza Domagoja 54 prodaja bižuterije 2,00
C2 Obala kneza Domagoja 54 prodaja suvenira 2,00
C3 Obala kneza Domagoja 119 prodaja domaćih proizvoda 2,00
C4 Obala kneza Domagoja 140 a mjesto za izradu portreta 16,00
C5 Obala kneza Domagoja 140 a prodaja slika i umjetnina 2,00

 

Članak 6.

Postavljanje kioska, trgovačkih mobilnih kućica i štandova na drugim lokacijama, a sve u interesu Općine Rogoznica, odobrava Povjerenstvo za davanje na korištenje javnih površina odnosno trgovačkih mobilnih kućica u skladu s Odlukom.

 

Članak 7.

Za iznajmljivanje bicikla, motocikla, mopeda i skutera na javnim površinama na području Općine Rogoznica utvrđuju se sljedeće lokacije:

Tablica 4 Plan rasporeda bicikla, motocikla, mopeda i skutera

 

Oznaka pozicije Lokacija Namjena P (m²)
D1 Jadranska ulica 9 Iznajmljivanje motora 8,00
D2 Jadranska ulica 11 Iznajmljivanje bicikla 10,00
D3 Miline 4 Iznajmljivanje motora 5,00

 

Članak 8.

Za obavljanje prodaje od strane pokretnih prodavača utvrđuju se sljedeće lokacije:

 

Tablica 5 Plan rasporeda uslužnih pokretnih naprava

 

Oznaka pozicije Lokacija Namjena P (m²)
E1 Obala kneza Domagoja 32 prodaja palačinki 1,10
E2 Obala kneza Domagoja 54 prodaja fritula 1,50
E3 Obala kneza Domagoja 100 prodaja kokica 2,00
E4 Obala kneza Domagoja 118 prodaja sladoleda i pića 1,00
E5 Obala kneza Domagoja 190 prodaja palačinki 1,10

 

Članak 9.

Za ambulantno pružanje usluga izvan poslovnih prostora te postavljanje reklama pojedinačno će se obrađivati svaki pristigli zahtjev, određivati lokacije te zaključivati ugovori o korištenju javne površine.

 

Članak 10.

Za sve ostale tipove pokretnih naprava, za koje ovim Planom nisu utvrđene lokacije, pojedinačno ih razmatra, utvrđuje i odobrava Povjerenstvo za davanje na korištenje javnih površina odnosno trgovačkih mobilnih kućica, temeljem podnesenog zahtjeva, a u skladu s Odlukom.

 

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Plana, stavlja se van snage Plan rasporeda kioska i pokretnih naprava na javnim površinama na području Općine Rogoznica Klasa: 363-05/17-01/2, Ur. broj: 2182/12-02/17-1 od 24. svibnja 2017. godine.

 

Članak 12.

Ovaj Plan objavljuje se na oglasnoj ploči i na službenoj internetskoj stranici Općine Rogoznica, a stupa na snagu danom objave.

 

Plan rasporeda kioska i pokretnih naprava 2018.PDF