2. lipnja 2015.

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

 OPĆINA ROGOZNICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17

Tel. 022 559 040, Fax. 022 558 136

E-mail: opcina.rogoznica@si.htnet.hr

 

Klasa: 112-03/15-30/2

Ur.broj: 2182/12-02/15-3

Rogoznica, 01. lipnja 2015.

Na temelju članka 29., vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica, objavljuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

u Općinu Rogoznica, Jedinstveni upravni odjel,

na radno mjesto referent za komunalne poslove (1 izvršitelj – m/ž),

 

na određeno vrijeme od 6 mjeseci,

uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca,

radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

 

Služba na određeno vrijeme, radi obavljanja posla čiji se opseg privremeno povećao, ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) te sljedeće posebne uvjete:

        stupanj srednje stručne spreme, upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

        najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima minimalno stupanj srednje stručne spreme, upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08, 125/11, 20/12 i 138/12) na oglas se mogu javiti oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11).

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

   &
nbsp;   
životopis

        dokaz o hrvatskom državljanstvu: preslik osobne iskaznice ili domovnice,

        dokaz o stručnoj spremi: preslik svjedodžbe,

        uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci,

        vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

        potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje jedne godine (preslik),

        dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslik radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili odgovarajući dokument)

 

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije izbora kandidata predočiti u izvorniku.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnost po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici www.rogoznica.hr. Na web-stranici www.rogoznica.hr, i na oglasnoj ploči Općine Rogoznica, Ulica hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave s prilozima na oglas dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rogoznica, Ulica hrvatske mornarice 17, 22 203 Rogoznica, u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, s obveznom naznakom: NE OTVARAJ „Za oglas – referent za komunalne poslove“.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Dostaviti:

  1. 1.Hrvatski zavod za zapošljavanje (za objavu)
  2. 2.Spis – ovdje

 

 

 

PROČELNIK

 

 

Gustav Červar, dipl.ing.građ.

 

 

Objava podataka iz članka 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, br. 86/08 i 61/11):

Na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, dana 02. lipnja 2015. godine, objavljen je oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, na radno mjesto „referent za komunalne poslove“, na određeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, počinje teći 8 dnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili neposredno na protokol Općine Rogoznica, 10. lipnja 2015. godine.

Opis poslova radnog mjesta „referent za komunalne poslove“:

Obavlja poslove oko izdavanja rješenja za komunalnu naknadu, ispostavlja račune, prati njihovu naplatu i poduzima mjere za naplatu istih, obavlja poslove oko sklapanja ugovora za korištenje javnih površina i prati njihovo provođenje, sudjeluje u izradi nacrta akata iz svog područja, te obavlja druge poslove koji mu se povjere.

 

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,00, a osnovica za izračun plaće iznosi 7.939,00 kn, bruto.

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 – 10.

Područja testiranja:

  1. 1.Lokalna i područna (regionalna) samouprava
  2. 2.Uredsko poslovanje
  3. 3.Opći upravni postupak
  4. 4.Javne financije
  5. 5.Komunalno gospodarstvo
  6. 6.Službenici i namještenici u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

        Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)

        Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 07/09)

        Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)

        Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15)

        Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14)

        Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14)

        Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11)

Web stranica Općine Rogoznica je: www.rogoznica.hr.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeno na web stranici Općine Rogoznica, te na oglasnoj ploči Općine Rogoznica najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj kontakt telefona.

Također molimo podnositelje da prijave prilože sve isprave naznačene u oglasu– manjak samo jedne isprave automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.

Ukoliko smatrate da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za prijavu.