JAVNI NATJEČAJ

0

Na temelju članka 15. točke 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („N.N.”, broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članka 8. i 9. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije”, broj 12/09) i Zaključka o raspisivanju javnog natječaja, Klasa: 501-01/14-10/1, Ur.broj: 2182/12-02/14-1, od 15. siječnja 2014. godine, načelnica Općine Rogoznica, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA POVJERAVANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DERATIZACIJE

I DEZINSEKCIJE NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

1. Predmet ovog natječaja je povjeravanje komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije na području općine Rogoznica.

2. Predmetni poslovi povjeravaju se na dvije (2) godine.

3. Prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
a) Naziv i točnu adresu ponuditelja,

b) Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne stariji od šest mjeseci do dana objave natječaja,

c) Rješenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za obavljanje DDD mjere sukladno članku 2. stavak 3. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva („Narodne novine”, br. 35/07).

d) Rješenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja o udovoljavanju uvjeta za vozilo za sakupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi – životinjskih lešina Kategorije 1, sukladno članku 21. stavak 5. Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine”, br. 35/07) i članku 100. i 102. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine”, br. 82/13).

e) Rješenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja o udovoljavanju uvjeta za sabiralište nusproizvoda koji nisu za prehranu ljudi za sakupljanje i privremeno skladištenje materijala Kategorije 1, sukladno članku 21. stavak 5. Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine”, br. 35/07) i članku 100. i 102. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine”, br. 82/13).

f) Dokaz financijske sposobnosti
Ponuditelj mora dostaviti potvrdu nadležne porezne uprave o urednom ispunjenju svih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne starija od 30 dana do dana objave natječaja,

g) BON – 1 a za obrtnike izvješće za posljednje dvije financijske godine, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od 6 mjeseci do dana objave natječaja,

h) Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojom se dokazuje solventnost ponuditelja (BON 2) u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od 30 dana do dana objave natječaja,

i) Dokaz o stručnoj i tehničkoj sposobnosti
Popis i kvalifikacijsku strukturu djelatnika,
Dokaz da ponuditelj ima u stalnom radnom odnosu minimalno četiri djelatnika (preslik radnih knjižica), – 1 dipl.san.ing, 1 san.ing., 2 san. tehničara
Popis vozila, uređaja i opreme potrebne za izvršenje radova s preslikom knjižica vozila (minimalno dva vozila).

j) Dokaz da ponuditelj nema nepodmirenih obveza prema Općini Rogoznica.

k) Dokaz o nekažnjavanju
Ponuditelj mora dostaviti izjavu o nekažnjavanju koje daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela. Izjava ne smije biti starija od 30 dana do dana objave natječaja.

l) Jamstvo za ozbiljnost ponude – bjanko zadužnica na iznos od 20.000,00 kn ovjerena kod javnog bilježnika

m) Jamstvo za pravilno obavljanje djelatnosti (ispunjenje ugovora) – bjanko zadužnica na iznos od 10 % vrijednosti ugovora, ovjerena kod javnog bilježnika

n) Troškovnik popunjen i ovjeren od podnositelja ponude,

4. Dokumentacija za natječaj može se preuzeti u Općini Rogoznica, Ulica hrvatske mornarice 17, 22203 Rogoznica od 08,00 do 15,00 sati, svakim radnim danom do isteka roka za podnošenje ponuda.

5. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: Prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom.

6. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Rogoznica, Povjerenstvo za provedbu natječaja za povjeravanje komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije na području općine Rogoznica, Ulica hrvatske mornarice 17, 22203 Rogoznica, s naznakom: „Prijava za natječaj za povjeravanje komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije – ne otvaraj”, u roku 15 dana od dana objave natječaja u sredstvima javnog priopćavanja. Na omotnici se mora naznačiti naziv, odnosno ime i adresa ponuditelja.

7. Ponude koje ne sadrže navedene priloge, tj. nepotpune ponude i nepravodobne ponude, neće se razmatrati.

8. Sve obavijesti u svezi s otvaranjem ponuda mogu se dobiti u prostorijama Općine Rogoznica u Rogoznici, Ulica hrvatske mornarice 17 ili na tel. 022 559 040, svakim radnim danom od 09,00 – 14,00 sati.

9. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Rogoznica.

10. Općina Rogoznica, Općinsko vijeće zadržava pravo, da u skladu sa svojim interesom ne prihvati niti jednu ponudu i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, ne navodeći razloge takvog postupanja.

Općina Rogoznica

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close