O B A V I J E S T

0

Objava podataka iz članka 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.” br. 86/08 i 61/11);

Na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, dana 02. rujna 2014. godine, objavljen je oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, na radno mjesto „stručni savjetnik za financije”, na određeno vrijeme (1 izvršitelj m/ž).

Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.

Od dana objave u na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, počinje teći 8 dnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili neposredno na protokol Općine Rogoznica, 10. rujna 2014. godine.

Opis poslova radnog mjesta „stručni savjetnik za financije”:
Obavlja stručne poslove u svezi izrade nacrta Proračuna, drugih akata i materijala za potrebe Općinskog Vijeća i načelnika, surađuje s pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela i načelnikom, prati stanje sredstava i ostvarenje prihoda proračuna, obavlja knjigovodstvene, računovodstvene i druge poslove sukladno zakonu te brine o zakonitosti financijskog poslovanja.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,40, a osnovica za izračun plaće iznosi 7.939,00 kn, bruto.
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 – 10.

Područja testiranja:
1. Lokalna i područna (regionalna) samouprava
2. Javne financije

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)
– Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10 i 19/14)
– Zakon o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12)
– Zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12)

Web stranica Općine Rogoznica je: www.rogoznica.hr

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.
Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.
Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeno na web stranici Općine Rogoznica, te na oglasnoj ploči Općine Rogoznica najkasnije pet dana prije održavanja provjere.
Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj kontakt telefona.
Također molimo podnositelje da prijave prilože sve isprave naznačene u oglasu– manjak samo jedne isprave automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.
Ukoliko smatrate da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za prijavu.

Oglas možete preuzeti OVDJE.

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close