OBAVIJEST kandidatima oglasa za radno mjesto „voditelj odsjeka za komunalne, pravne i opće poslove“

0

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rogoznica donosi

 

OBAVIJEST

kandidatima oglasa za radno mjesto

„voditelj odsjeka za komunalne, pravne i opće poslove“

 

Na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, dana 03. ožujka 2021. godine, objavljen je oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, na radno mjesto „voditelj odsjeka za komunalne, pravne i opće poslove“, na određeno vrijeme,  (1 izvršitelj m/ž).

 

Tekst oglasa dostupan je ispod ove objave.

 

Od dana objave u na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, počinje teći 8 dnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili neposredno na protokol Općine Rogoznica, 11. ožujka 2021. godine.

 

Opis poslova radnog mjesta „komunalne, pravne i opće poslove“:

 

Rukovodi Odsjekom u skladu sa zakonom i drugim propisima, organizira i koordinira obavljanje poslova i zadataka iz djelokruga rada Odsjeka te je odgovaran za njihovo pravilno i pravodobno obavljanje, sudjeluje u rješavanju imovinsko – pravnih pitanja, vodi postupak i izrađuje prijedlog ugovora u predmetima imovinsko – pravnih odnosa na građevinskom zemljištu u okviru priprema zemljišta za građenje, organizira i provodi postupak javne nabave, prati stanje na području vodoopskrbe i odvodnje, zaštite okoliša i slično, izrađuje nacrte akata iz nadležnosti Odsjeka, prati stanje u svom djelokrugu, obavlja složenije analize i izrađuje izvještaje iz djelokruga Odsjeka za potrebe općinskog vijeća i općinskog načelnika te obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,78, a osnovica za izračun plaće iznosi 8.766,00 kn, bruto.

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 – 10.

 

Područja testiranja:

 1. Opći dio
 2. Posebni dio

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su sljedeći:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19),
 • Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, broj, br. 47/09),
 • Opći porezni zakon (“Narodne novine”, broj, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20),
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18, 110/18, 32/20)
 • Zakon o gradnji (“Narodne novine”, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
 • Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
 • Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13 i 78/15,12/18 i 118/18)
 • Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16),
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19).

 

Web stranica Općine Rogoznica je: www.rogoznica.hr.

 

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeno na web stranici Općine Rogoznica, te na oglasnoj ploči Općine Rogoznica najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj kontakt telefona.

Također molimo podnositelje da prijave prilože sve isprave naznačene u oglasu – manjak samo jedne isprave automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.

 

Ukoliko smatrate da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka za prijavu.

 

PROČELNICA JUO:

Nina Kursar, v.r.

 

03_OGLAS_voditelj odsjeka za komunalne poslove

05_OBAVIJEST_voditelj odsjeka

 

 

 

Comments are closed.

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close