ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga za ponovnu javnu raspravu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II

0

Temeljem članka 84. stavak 2. i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („NN”, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 36. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09), Načelnica Općine Rogoznica donijela je 15. veljače 2013. godine

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga za ponovnu javnu raspravu
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II

I.

Utvrđuje se Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica – II (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II) za ponovnu javnu raspravu.
Ponovljena javna rasprava provodi se radi usklađenja promjene granica građevinskog područja i odredbi za provođenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna PPUO Rogoznica.

 

II.

Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II, sadrži tekstualni i grafički dio (granice građevinskog područja) plana te sažetak za javnost.

III.

Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II upućuje se na ponovnu javnu raspravu koja se sastoji od javnog uvida. Obavijest o upućivanju na javnu raspravu objavit će se u dnevnom tisku, službenom glasilu i/ili na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja i putem web-stranica Općine Rogoznica i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

IV.

Javni uvid, u okviru ponovljene javne rasprave, u Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II trajat će od 25. veljače do 04. ožujka 2013. godine, a može se izvršiti svakog radnog dana od 9,00 – 14,00 sati u prostorijama Doma Matice Hrvatske, Obala Hrvatske mornarice bb, Rogoznica.

V.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi definiran je člankom 93. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12). Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.

VI.

Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II, mogu se dati na slijedeći način:
1. Državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju očitovanje u pisanom obliku nositelju izrade – Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rogoznica, Obala Hrvatske mornarice bb, 22 203 Rogoznica, najkasnije do 04. ožujka 2013. godine, ili na javnom izlaganju.

2. Građani i udruge:
– upisivanjem primjedbi i prijedloga u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
– davanjem primjedbi i prijedloga u pisanom obliku, na adresu: Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, Obala Hrvatske mornarice bb, 22 203 Rogoznica, najkasnije do 04. ožujka 2012. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na predmet ponovne javne rasprave Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

VII.

Za provođenje ovog Zaključka te poduzimanje svih drugih potrebnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica kao Nositelj izrade Izmjene i dopune PPUO Rogoznica – II.

VIII.

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

 

NAČELNICA

Sandra Jakelić

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiče) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close